Nabídka prací

Naše firma se již několik let úspěšně zabývá vykonáváním zeměměřických činností ve všech oblastech, které toto odvětví představuje. Ať už se jedná o práce v oblasti stavebnictví, tvorbu technických podkladů pro změny vlastnických vztahů na poli katastru nemovitostí či vyhotovování tématických mapových podkladů pro nejrůznější účely.

Společnost GRAD s.r.o. pro Vás zajišťuje zeměměřické a kartografické práce:

Geometrické plány pro řešení majetkoprávních vztahů
  dělení pozemků pro převod vlastnictví
  zaměření staveb pro vklad do katastru nemovitostí
  vytyčování vlastnických hranic pozemků
  věcná břemena

Právní a poradenská pomoc v katastru nemovitostí
  identifikace parcel a vlastnictví

Inženýrská geodézie
  vyhotovení polohových a výškových bodových polí
  vytyčovácí sítě a vytyčovácí práce v oblasti stavebnictví
  komplexní mapové podklady pro zpracování stavebních projektů
  zaměření skutečného provedení stavby, včetně inženýrských sítí
  technická mapa měst a obcí
  základní mapa závodu
  zaměřování digitálních dat pro geografické informační systémy (GIS)

Komplexní pozemkové úpravy
  zpracování projektového řešení
  komplexní měřické práce pozemkové úpravy - zaměření skutečného stavu území, vytyčení nových vlastnických hranic a vyhotovení digitální katastrální mapy

Digitální model terénu
  tvorba 3D modelu terénu
  výpočty kubatur, řezy terénem

Digitalizace starých mapových podkladů